Επιχειρούμε έξω - ΕΣΠΑ 2014 - 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις (με φυσική ή/και ψηφιακή παρουσία) που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. εμφανίζουν θετικό. Νοεμβρίου - Comments Off. Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής του προγραμματος ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ ορίζεται η 08/01/ Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την Estimated Reading Time: 2 mins. Ο Απόστολος Ελ.

ΕΣΠΑ: 13 Eρωτήσεις-Απαντήσεις για Ένταξη Στο

By 18 Μαΐου Προκήρυξη Δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών». Προσανατολισμό», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ – ». Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που. Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Τα επενδυτικά σχέδια που. ΑΔΑ: ΨΝΠΔ46ΜΤΛΡ-7ΛΠ.

Επιχειρούμε Έξω: Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

By 12 Μαΐου. Εγκρίθηκε από το υπουργείο Οικονομίας το αρχείο των πιο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων υλοποίησης της δράσης «Επιχειρούμε Έξω -Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ ». Ενδεικτικά επιλέξιμες δραστηριότητες για την δράση ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ >> Για Δωρεάν προέλεγχο και επιλεξημότητα του ΚΑΔ και της δράση σας επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 ελάτε σε επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα.

«Επιχειρούμε Έξω»: Νέες εντάξεις επιχειρηματικών

ΕΣΠΑ: "Επιχειρούμε Έξω" για μεταποιητικές επιχειρήσεις. Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση εννέα Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας. Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ Estimated Reading Time: 1 min. Του ΕΣΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. Η Απόφαση Ένταξης – Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid στην Αττική.

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις

-Περιοχή εφαρμογής. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε: Αεροπορικά. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην διεθνή προβολή μικρομεσαίων επιχειρήσεων με επιδότηση της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις. Έως € από το ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις στο κλάδο του τουρισμού Ένατη (9η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» ( mb). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 Επενδύσεων, αποφασίστηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των τρεχουσών. Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» χρηματοδοτεί: Τη συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:Estimated Reading Time: 3 mins.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 1. /» (ΦΕΚ /Β/). Δεσμεύονται ότι οι ενέργειες/δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΣΠΑ – αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική. Νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» υποβολή 8/1/ Η δράση έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική. Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα ή που προτίθενται να αναπτύξουν και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: Βιομηχανία Τροφίμων. επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», καθώς επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 και η μεθοδολογία και. Χριστοδουλάκης αναλύει το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Επιχειρούμε Έξω. ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ – Παράταση υποβολών στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό». Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω» για την προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ. Ξεπέρασε τις προσδοκίες η συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω». ΕΛΛΑΔΑ · ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ · ΕΣΠΑ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ · ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SPONSORED ACT FOR EARTH, το μεγάλο αφιέρωμα του CNN ted Reading Time: 40 secs.Κόστος συμμετοχής και καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης. «Επιχειρούμε Εξω»: Η δράση, με συνολικό επιχειρούμε έξω - εσπα 2014 - 2020 προϋπολογισμό 50 εκατ. ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Επιδοτούμενα Προγράμματα. ευρώ, θα παρέχει επιδότηση έως και ευρώ σε ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις . Ανάκληση (Πίνακας 1) της Απόφασης Ένταξης των δικαιούχων του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ – », του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ – ».


Alfa romeo giulietta quadrifoglio